امکانات سایت

باماآموزشگاه را به خانه بیاورید

آشنایی بااعضای گروه آموزشی مقدم

۱.دپارتمان ریاضی:استاد منتظری،مهندس مقدم،مهندس نامداریان، مهندس رستگار

۲.دپارتمان فیزیک:استادکامیار،مهندس مقدم،مهندس معتمدی، استاد نریمانی، مهندس عباسی

۳.دپارتمان شیمی:استاد شیروانی، استاد اسفندیاری،استاد عاطفت دوست، مهندس آل محمد،استاد ایوبی،مهندس آسمانی

۴. دپارتمان زیست شناسی: دکتر کاظمیان  استاد سامانیان استاد شعبانی، دکترمحمدی، استاد زرین کلاه.استادعبداللهی

۵.دپارتمان عربی:استاد واعظی،استاد ابراهیمی،استاد صیاد،استاد صفری،استاد آزاد